Praktische informatie voor ouders van nieuwe leerlingen

Praktische informatie 

   
Aangaan van de school
Als om 8.20 uur de leerkrachten naar buiten komen, kunnen de kinderen van groep 1 – 2 naar binnen worden gebracht door de ouders. Om 8.25 uur wordt er gebeld en gaan de overige groepen onder leiding van de leerkrachten naar binnen.  


Bewegingsonderwijs
De groepen 3 – 8 krijgen twee maal per week, op dinsdagmiddag en op vrijdagochtend, bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. Deze lessen worden in principe één keer per week door een vakleerkracht gegeven en één keer in de week door de eigen leerkracht. De kinderen dienen een t-shirt, een korte broek en gymschoenen bij zich te hebben. Een handdoek is niet nodig. 


Bezoek aan dokter of tandarts
Als uw kind onder schooltijd naar een arts of tandarts moet, willen wij dit graag van tevoren weten. Wij gaan er overigens van uit dat u deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd probeert af te spreken.

 

BSO

Wij hebben buitenschoolse opvang in het pand. Leidsters van kinderdagverblijf Simba verzorgen dat. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website www.kdvsimba.nl.

  
Gruitdag
Iedere woensdag is het gruitdag. Dit betekent dat de kinderen voor de pauze halverwege de ochtend die dag iets gezonds mee naar school nemen in de vorm van fruit of groente. Voor kinderen die hieraan niet genoeg hebben, geldt dat zij een boterham met gezond beleg kunnen meenemen die na het gruiten kan worden gegeten. 


Hoofdluis
Ter voorkoming van hoofdluis worden alle kinderen na iedere vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Indien bij één van de kinderen hoofdluis is geconstateerd, worden de ouders door de leerkracht benaderd en wordt hen verzocht hun kind zo snel mogelijk te behandelen. De groep waar hoofdluis is geconstateerd zal na twee weken nogmaals worden gecontroleerd. Mocht het kind waarbij hoofdluis is geconstateerd broertjes of zusjes hebben in andere groepen, dan worden ook deze groepen nogmaals gecontroleerd.  


Hulpouders
De school doet af en toe een beroep op ouders voor ondersteuning. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld het rijden naar het excursies, helpen bij handvaardigheid, helpen bij het werken met computerprogramma’s. Meestal wordt die hulp via de nieuwsbrief gevraagd. Wanneer er voor bepaalde activiteiten niet genoeg hulp kan worden gevonden, kan die activiteit niet doorgaan. Wanneer ouders zich aanbieden voor het vervoer van kinderen, gaan we er van uit, dat zij een inzittendenverzekering hebben voor als er iets vervelends mocht gebeuren. 


Informatieavond
In september is er een informatieavond. Ouders kunnen dan kennismaken met de leerkracht van hun kind(eren) en er wordt informatie gegeven over het schooljaar. Over de precieze datum van de informatieavond wordt u geïnformeerd via de jaarkalender. 


Inloopmomenten
Drie keer per jaar organiseert de school een inloopavond of ochtend waarop de kinderen met hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden naar school kunnen komen om het gemaakte werk van de afgelopen periode te bekijken. 


Jaarkalender
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons een jaarplanning waarin vakantie, vrije dagen en andere activiteiten zijn opgenomen. Over activiteiten die gedurende het jaar spontaan worden ingepland, proberen wij u altijd in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren. In het geval van een incidenteel continurooster is het altijd zo dat we de kinderen voor wie dit een probleem is, tot de gebruikelijke eindtijd van school zullen opvangen bij de eigen leerkracht. 


Kamp
Groep 7 en 8 gaan ieder jaar op schoolkamp. Er wordt een kamphuis uitgekozen waar gelogeerd kan worden. In het programma zitten sport- en spelactiviteiten, maar ook vrije momenten. Een bonte avond hoort er natuurlijk ook bij. Vanzelfsprekend zijn hier kosten aan verbonden. Van tevoren ontvangen de kinderen en de ouders informatie over het kamp en het daarbij behorende kostenplaatje. 

 
Ophalen van kinderen
Vanaf groep 3 mogen de kinderen de klas verlaten en in de hal of op het schoolplein hun ouders opzoeken. De kinderen van groep 1 – 2 mogen de klas verlaten als de leerkracht ziet dat er een ouder of iemand anders aanwezig is die hen ophaalt. Het is daarom voor deze ouders handig om in de gang voor de klas te wachten, nadat de deuren naar de hal zijn geopend. 


Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt van de ouders een geringe vrijwillige ouderbijdrage om de activiteiten die zij organiseert te betalen. Hoewel deze bijdrage niet verplicht kan worden opgelegd, gaat de ouderraad ervan uit dat alle ouders bereid zijn te betalen. Met het geld worden activiteiten voor de kinderen bekostigd zoals sinterklaas, Kerstmis en een aantal andere activiteiten. De ongevallenverzekering wordt er ook van betaald. Wij onderschrijven het protocol vrijwillige ouderbijdrage van de Stichting West Openbaar Onderwijs. 

 

Schoolpleinregels
Op het schoolplein is het niet toegestaan om achter of naast de schuur bij het hek te spelen. Ook het spelen met harde ballen is in verband met de veiligheid van de kinderen niet toegestaan. Als kinderen op skeelers, met een waveboard of op een step naar school komen, kunnen zij hiermee alleen op de grijze tegels spelen. Het gele vlak wordt vrijgehouden voor het veilig kunnen bereiken van de schooldeur. Het parkeren van groot speelgoed in de hal is niet toegestaan. Steppen kunnen, net als fietsen, buiten worden geparkeerd met een slot. Skeelers en waveboards kunnen in een grote tas aan de kapstok bij de klas. Net als bij alle overige persoonlijke bezittingen is de school niet aansprakelijk voor verlies of schade. 


Schoolreis
De groepen 1 – 6 gaan ieder jaar op schoolreis, soms gezamenlijk met de leerlingen van Openbare Daltonschool Honselersdijk. Aan de schoolreis zijn aparte kosten verbonden. Ruim voor de schoolreis wordt u hierover per brief geïnformeerd.    

  
Spullen mee naar school
Regelmatig nemen kinderen eigen spulletjes mee naar school. De kinderen doen dat op eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk proberen wij te voorkomen, dat er iets kapot gaat of zoek raakt, maar dat kunnen we helaas niet garanderen. Het is ook verstandig om tegen de kinderen te zeggen dat ze geen kostbare zaken in hun jaszakken moeten laten zitten. Deze kunnen worden afgegeven bij de leerkracht.  


Trakteren
Jarige kinderen mogen trakteren, maar dat is niet verplicht. Wij verzoeken u om de traktatie zo gezond en klein mogelijk te houden. Natuurlijk is een snoepje of koekje heerlijk, maar grote ongezonde traktaties of cadeautjes zijn niet nodig. Een jarig kind mag met één of twee andere kinderen uit de klas bij de andere klassen langsgaan, zodat de leerkrachten de jarige kunnen feliciteren. 


Vakanties en vrije dagen
Vanuit de Stichting West Openbaar Onderwijs worden de schoolvakanties vastgesteld.

Daarnaast mag de school zelf extra vrije dagen inroosteren. De vakanties en overige vrije dagen staan vermeld in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. 


Verlofregeling
Alle kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Met andere woorden: kinderen van vier jaar mogen naar school en kinderen van vijf jaar moeten naar school. Dit betekent niet dat u een kind van vier jaar zomaar thuis mag houden. Dit kan de ontwikkeling van het kind en de voortgang van het onderwijs schaden. Wel kunnen vierjarigen die pas op school zijn nog wel eens erg moe zijn, waardoor het verstandig is ze nu en dan ‘s middags thuis te houden. Voor alle kinderen van 5 jaar en ouder geldt dat zij op school behoren te zijn op de dagen dat er onderwijs is. Alleen om zeer dringende redenen is het mogelijk vrij te krijgen voor een beperkt aantal dagen. Een dergelijk schriftelijk verzoek kunt u indienen via het formulier “Aanvraag vrijstelling schoolbezoek” en beoordelen wij aan de hand van de wettelijke regeling, eventueel in samenspraak met de leerplichtambtenaar. U krijgt hier dan schriftelijk bericht van. De formulieren zijn op school te verkrijgen. Geen redenen om verlof aan te vragen zijn onder andere: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding, het ontbreken van andere boekingsmogelijkheden, een uitnodiging om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte, andere kinderen uit het gezin die op een andere school zitten en al vrij hebben. 


Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór schooltijd te melden. Dit kan door even te bellen naar school: 0174-248833.