Medezeggenschapsraad

Openbare Daltonschool Poeldijk en Openbare Daltonschool Honselersdijk hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een meer formele functie en is de schakel tussen het bevoegd gezag (het schoolbestuur), de school en ouders. De MR bestaat uit 2 ouders per locatie  en van iedere locatie 1 personeelslid. In geval van stemming brengen de ouders van een locatie samen 1 stem uit. Beide personeelsleden brengen een eigen stem uit. Zo is er een gelijkwaardige verdeling van stemmen per locatie en tussen ouder/personeelsgeleding. De medezeggenschapsraad is bevoegd alle zaken die de school aangaan te bespreken met het bevoegd gezag. Het reglement voorziet in die bevoegdheden. Zo zijn er zaken waarin de MR adviesrecht heeft, en voor bepaalde voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag heeft de raad zelfs instemmingsrecht. De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar en de notulen zijn op te vragen via mr@odschool.nl . Via dit mailadres kunt u ook contact opnemen indien u vragen of opmerkingen hebt.

 

Momenteel hebben de volgende ouders en personeelsleden zitting in de MR:

 

Simone Kester-Schalke ouder van de locatie Poeldijk 
Maurice Nederpel                   ouder van de locatie Poeldijk
Leonie Smoor    leerkracht van de locatie Poeldijk
   
Vacature          ouder van de locatie Honselersdijk
Maurice de Bruijn                   ouder van de locatie Honselersdijk (voorzitter)
Annelies Scheffers                 

leerkracht van de locatie Honselersdijk

                   
De medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder de Stichting Openbaar Onderwijs Westland komen regelmatig bijeen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Van iedere school zijn een ouder- en een personeelslid afgevaardigd naar de GMR. Zaken die alle Westlandse openbare basisscholen betreffen, worden in de GMR besproken. De GMR vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

 

Momenteel bestaat de afvaardiging vanuit onze school in de GMR uit:

 

Maurice de Bruijn         ouder van de locatie Poeldijk
Leonie Smoor

 namens de leerkrachten